Allmänt om brandskyddskontroll och sotning

Sotningsverksamheten är uppdelad i två olika uppdrag: brandskyddskontroll och sotning. Syftet med brandskyddskontroll är att upptäcka eventuella fel och brister i anläggningen som kan medföra en brandrisk. Kontrollen får bara utföras av den som är utsedd av kommunen och har behörighet. När det gäller sotning kan du ansöka hos din kommun om att få göra den själv men vi rekommenderar givetvis att du anlitar oss för detta. 

Brandskyddskontrollen görs av en fackman 

Anledningen till att man gör en brandskyddskontroll är att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel och brister i anläggningen som kan innebära risker för brand. Tidsintervallen bestäms av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet: 

  • Sotbildning och beläggningar 
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet 
  • Temperaturförhållanden, tryckförhållanden och täthet 
  • Drift och skötsel 

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. 

Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta. 

Brandskyddskontrollen ska ske med lagstadgade intervall. Läs här om frister och taxor för brandskyddskontroll. 

Sotning förebygger bränder 

Sotning görs för att förebygga bränder i bostäder. Vid sotning tas man bort brandfarliga beläggningar.  

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen och ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Det är dock viktigt att rengöra den med jämna mellanrum för att bibehålla funktionen.  

Varje kommun beslutar om sotningsintervall och taxor. Läs här om de intervall och taxor som gäller för din kommun.